حسابرسی؛ حسابداری؛مدیریت؛طراحی سیستم ومالیاتی
 حسابرسی  کاربرگ تهیه صورتهای مالی(کاربرگ
نحوه تهیه کاربرگ (6020)
هدف :هدف از تهیه کاربرگ (6020 ) اطمینان از انتقال اقلام موجود در دفاتر به صورتهای مالی و یا ثبت اقلام مندرج در صورتهای مالی در دفاتر شرکت می باشد .
مراحل تهیه :
1- تراز آزمایشی کل نهایی شده را پس از امضاء توسط مسئولین امور مالی دریافت و وارد کاربرگ نمونه ذیل می شود   
1-1)- کلیه اقلام بدهکار تراز کل مانند داراییهای ثابت ، حسابهای دریافتنی و هزینه ها خارج از پرانتز و اقلام بستانکار مانند حسابهای  پرداختنی و درآمدها در پرانتز قرار داده می شود که پس از جمع جبری اقلام مزکور بایستی مانده ستون تراز کل آزمایشی صفر شود 
نام شرکت : تاریخ تهیه :
موضوع : کاربرگ 6020 تهیه کننده : 
سال مورد رسیدگی : بررسی کننده :
کد حساب کل شرح حساب مبلغ طبق تراز آزمایشی کل بد  (بس ) تعدیلات  شماره یادداشت سود و زیان شماره یادداشت ترازنامه
بد  بس بد بس بد بس
                     
                     
    _  0  _ x x   x x   y y
                     
  سود و زیان جاری   B    
  سود و زیان انباشته انتقال سود سال جاری به سود وزیان انباشته     B
جمع کل           xx xx   yy yy
2- رونوشت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان از شرکت دریافت شده وپس از پایان رسیدگی ضمیمه کاربرگ (6020 ) شود 
3- رونوشت کاربرگ (کاربرگهای ) طبقه بندی حسابها از شرکت دریافت و پس از پایان رسیدگی ضمیمه کاریرگ (6020) شود 
4- اقلام بدهکارحسابهای دائمی بر طبق کاربرگ طبقه بندی شرکت که فقط طبقه بندی در حسا بهای بدهکار بوده وبه ترازنامه شرکت منتقل شده در سمت بدهکار ترازنامه کار برگ6020 درج شود 
1_4)- اقلام بدهکار حسابهای دائمی که طبق کاربرگ طبقه بندی شرکت کاهنده اقلام بستانکار ترازنامه شرکت می باشد با پرانتز در سمت بستانکار ترازنامه کار برگ درج شود ما نندحصه سنوات آتی وامها که مانده آن در پا یان سال (دوره ) کاهنده  می باشد و همچنین افلام مذکور در سمت بستانکار ستون تعدیلات کاربرگ منعکس شود وپس از تعدیلات مانده حساب مربوطه در بدهکارترازنامه کاربرگ درج شود 
2_4)- اقلام مانند مانده بستانکار حسابهای دریافتنی که طبق کاربرگ طبقه بندی شرکت از حسابهای دریافتی کسر شده درسمت بستانکارستون تعد یلات کاربرگ درمقابل حساب مربوطه درج شده وبدون پرانتز درسمت بستانکار ترازنامه کاربرگ منعکس شود وپس ازاعمال تعدیلات مانده حساب مربوطه دربدهکار ترازنامه کاربرگ 6020درج شود
5- اقلام بستانکار حسابهای دائمی که برطبق کاربرگ طبقه بندی مستقیماً بدون هیچگونه طبقه بندی که فقط طبقه بندی در سطح حسابهای بستانکار بوده و به ترازنامه شرکت منتقل شده در سمت بستانکار ترازنامه کاربرگ درج شود 
1_5)- اقلامی مانند استهلاک انباشته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول که طبق کاربرگ طبقه بندی شرکت کاهنده دارائیها ی ثابت یا بدهکاران می باشد با همان علامت پرانتز مندرج در ستون تراز آزمایشی کل در سمت بدهکار ترازنامه درج شود و پس اعمال تعدیلات مانده حساب مربوطه در بستانکار ترازنامه کاربرگ 6020درج شود ( بدهکار تعدیلات )
5-2)- اقلامی مانند مانده بدهکار حسابهای پرداختنی که طبق کاربرگ طبقه بندی شرکت از حسابهای پرداختنی کسر شده در سمت بدهکار ستون تعدیلات کاربرگ در مقابل حساب مربوطه درج شده و بدون پرانتز در سمت بدهکار ترازنامه کاربرگ منعکس شود و پس از اعمال تعدیلات مانده حساب مربوطه در بستانکار ترازنامه کاربرگ 6020درج شود 
6 - مانده حساب سود و زیان سنواتی طبق تراز آزمایشی کل با ماهیت بستانکار در سمت بستانکار ترازنامه وبا ماهیت بدهکار با علامت پرانتز در سمت بستانکار ترازنامه کاربرگ درج شود پس از انتقال اقلام ترازنامه نسبت به جمع  بستن ستون بدهکار وبستانکار اقدام شود که اگر شرکت طبق صورت حساب سود(زیان) دارای سود باشد  سمت بستانکار ترازنامه کاربرگ معادل سود انتقالی ازصورتحساب سودوزیان سالجاری به سودوزیان انباشته کمتر خواهد بوداگر شرکت زیان داشته باشد سمت بستانکار ترازنامه کاربرگ معادل سود انتقالی از صورتحساب سود زیان  سالجاری بیشتر خواهد بودکه زیان انتقالی درداخل پرانتز به سمت بستانکار ترازنامه کاربرگ منتقل می شود .
"سود و زیان"
7- درمرحله بعد اقلام سودوزیانی مندرج درستون تراز آزمایشی کل کاربرگ به ستون های سودزیان کاربرگ6020 بشرح زیر منتقل شود
7-1-کلیه هزینه های به ستون بدهکارکاربرگ منتقل شود
7-2- کلیه درامدهای به ستون بستانکار کاربرگ منتقل شود
7-3- موجودی وکاردر جریان اول دوره به ستون بدهکار سود وزیان کاربرگ وموجودی  وکار در جریان پایان دوره  به ستون بستانکار کاربرگ منتقل شود 
8- پس ازمانده گیری ستون بستانکاروبدهکار سودوزیان کاربرگ تفاوت به دست آمده معادل سود یا (زیان ) انتقالی به ترازنامه (سود و زیان انباشته ) خواهد بود که سند (ثبت ) مربوطه با فرض داشتن سود در زیر کاربرگ نمونه فوق به شرح زیر منعکس گردیده .  
سود و زیان سال جاری        XX
سود و زیان سال انباشته        XX
بابت انتقال سود سال جاری به سود و زیان انباشته 
" نتیجه گیری "
9- درصورتیکه مغایرتی بین سودوزیان و ترازنامه  کاربرگ 6020باسودو زیان و ترازنامه  شرکت باشد  ناشی ازموارد زیر می باشد 
9-1)- طبقه بندی مورد استفاده شرکت واقلام مندرج درستون تراز آزمایشی کل به نحوه صحیح به ترازنامه و سودزیان کاربرگ منتقل نشده (بایستی مجدداً بررسی شود)
9-2)- اقلامی راشرکت درترازنامه وسودوزیان منعکس نموده ولی دردفاتر ثبت نشده  که بایستی نسبت به ثبت آن دردفاتر اقدام نماید  یاترازنامه وسودوزیان خود رااصلاح نماید
9-3)- اقلامی دردفاتر ثبت شده ولی درترازنامه وسودوزیان منعکس نگردیده که بایستی نسبت به اصلاح دفاتر یا ترازنامه وسودوزیان شرکت اقدام شود
10- در صورتیکه  ترازنامه وسودوزیان  کار برگ با ترازنامه  وسودوزیان شرکت مطا بقت داشته باشد اقدام زیر در کار برگ انجام شود(ستونهای خالی مورد استفاده قرار گیرد) شماره یادداشتهای مندرج درترازنامه وسودوزیان شرکت در مقابل اقلام مندرج در ترازنامه وسودو زیان کاربرگ 6020درج شود به صورتیکه از جهت مبلغ هر یادداشت ، مبالغ مندرج درترازنامه وسودوزیان کاربرگ با مبلغ هریادداشت مندرج در ترازنامه  وسودوزیان شرکت یکسان باشد 
6020

+ نوشته شده در  جمعه نهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 8:50  توسط حسن نیک زاد و خانم ف.جواد زاده  |